Shoegazing and My Bloody Valentine for Svenska Dagbladet